केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), १७१६२/०७३-७४ (महिला), १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), १७१६४/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६५/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन