कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15216/073-74,(खुला )आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी गणक पदको सिफरिस - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन