लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१८/०७७-७८ (खुला), १३९१९/०७७-७८ (महिला), १३९२०/०७७-७८ (आ.ज.), १३९२१/०७७-७८ (मधेसी), १३९२२/०७७-७८ (दलित) र १३९२३/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन