लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन