लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६४/०७९-८० (मधेसी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन