लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१४/०७७-७८ (महिला),इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणी,सब–इञ्जिनियर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन