केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), १७१८२/०७३-७४ (महिला), १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८४/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन