लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७७-७८(आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन