लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङ्गको वि.नं. ११००१/०७२–७३(खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह¸ अ.न.मी. पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन