लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय जलेश्वरको वि.नं. ११४१४-११४१६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन