केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन