लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०१/०७७-७८ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरिवेक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन