लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन