लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०८।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन