लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन