लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं. १६३५७।०७८-७९ (खुला), नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन