लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन