लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला), १७३४६/०७८-७९ (महिला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन