लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०९।०७६-७७ (आ.प्र.), १७२१०।०७६-७७ (खुला), र १७२११।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन