लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९६।०७६-७७ (आ.प्र.) र १७१९७।०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन