लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन