केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), क्यूरियो जाँच पास अधिकृत/ पुरातत्व अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन