लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16655/076-77 (खुला), 16656/076-77 (महिला), 16657/076-77 (आ.ज.) र 16658/076-77 (मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन