लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.) कम्प्युटर ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन