लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७२/०७७-७८ ‍(महिला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा पुस्तकालय समूह, पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन