लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६/०७८-७९(खुला), १६६९७/०७८-७९(महिला), १६६९८/०७८-७९(आ.ज.), १६६९९/०७८-७९(मधेशी), १६७००/०७८-७९(दलित), १६७०१/०७८-७९(अपाङ्ग) र १६७०२/०७८-७९(पि.क्षे.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह, नेपाल लेखापरीक्षण समूह र संघीय संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन