केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५१/०७४-७५ (खुला) र १७१५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन