लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. ११४१०/०७९-८० (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन