कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15218-15222/073-74,(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उप-समूह, खा.पा.स.टे. पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन