लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२१-१२०२५/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन