केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), १७१८७/०७३-७४ (महिला), १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन