लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन