लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17180/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, जनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन