लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७४/०७५-७६ (खुला), १६६७५/०७५-७६ (महिला), १६६७६/०७५-७६ (आ.ज.), १६६७७/०७५-७६ (मधेशी), १६६७८/०७५-७६ (दलित), १६६७९/०७५-७६ (अपांग) र १६६८०/०७५-७६ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन