लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२१/०७४-७५ (खुला), १७३२२/०७४-७५ (महिला) र १७३२३/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन