लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१७/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह (प्रा.), फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन