लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह¸ जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह¸ कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन