आयोगको विज्ञापन नम्बर ११८२।०६४-६५ (महिला), ११८२।०६४-६५ (आ.ज.), ११८२।०६४-६५ (मधेसी), ११८२।०६४-६५ (अपांग) ११८४।०६४-६५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१९ र २१ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन