लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३११/०७७-७८ (महिला),नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा वो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन