लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २४६५।०६८-६९ (महिला), २४६६।०६८-६९ (आ.ज.), २४६७।०६८-६९(मधेशी), २४६८।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६९।०३।१८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन