लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13560/073-74(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन