लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३७७/०७८-७९ (खुला), १७३७८/०७८-७९ (महिला) र १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन