लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०४४/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन