लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२०२२/२०७६-०७७ (आ.ज.), नेपाल ईन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन