लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५४८।०६८-६९ (महिला), २५४९।०६८-६९ (आ.ज.), २५५०।०६८-६९ (मधेशी) र २५५२।०६८-६९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा मिति २०६९।०५।०६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन