लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०४/०७७-७८(आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वैकल्पिक सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन