लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७५/०७४-७५ (खुला), १७२७६/०७४-७५ (महिला), १७२७७/०७४-७५ (आ.ज.) र १७२७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदमा मिति २०७५।०७।१९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन