कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15232-15233/073-74(खुला/समावेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरीनरी समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम तोकिएको । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन