लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७९-१४८८०/७६/७७ (खुला तथा समामवेशी), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन