लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९१३।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा/न्याय समूह, प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, संघीय संसद सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन